Zemědělství

illustration.description

Moderní technologie dálkového průzkumu Země nachází své rutinní uplatnění v nejrůznějších oblastech zemědělských aktivit. Vzhledem k našim bohatým zkušenostem z oblasti aplikovaného výzkumu a praktického využití družicových dat v tomto oboru řadíme zemědělské aplikace ke klíčovým aktivitám naší firmy.

 

Certifikovaná metodika pro kvantitativní odhad biofyzikálních charakteristik porostů zemědělských plodin


Ačkoliv jsou družicová data často vnímána pouze jako „snímek“, ve skutečnosti se jedná o naprosto exaktní záznam měření množství slunečního záření odraženého od zemského povrchu na různých vlnových délkách. Tyto vlnové délky navíc pokrývají nejen viditelné záření („světlo“), ale také pro lidské oko neviditelné infračervené záření.
Zaznamenaným hodnotám odrazivosti na jednotlivých vlnových délkách pak souhrnně říkáme spektrální charakteristika povrchu. Důležitou skutečností přitom je, že spektrální charakteristika povrchu přímo souvisí s jeho fyzikálními (a případně dalšími) vlastnostmi. Změna fyzikálních vlastností povrchu tak vyvolá i změnu spektrálních charakteristik. Právě díky tomu je možné pomocí družicových snímků provádět kvantitativní odhady nejrůznějších charakteristik zemského povrchu.
Pomocí pokročilých metod zpracování družicových snímků je možné provést na podkladě spektrálních charakteristik vegetace přímý odhad základních biofyzikálních charakteristik porostů, jakými jsou například obsah chlorofylu, obsah vody a index listové plochy. Tyto biofyzikální charakteristiky poskytují ve srovnání
s klasickými vegetačními indexy mnohem konkrétnější pohled, neboť mají přímou souvislost s dílčími biologickými a fyzikálními procesy souvisejícími s vegetací.
Jako výsledek práce na projektu TH02030248: „Využití družicových dat Copernicus pro efektivní monitoring stavu a managementu vybraných rostlinných agrosystémů“ podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) v rámci programu Epsilon vyvinul Gisat metodiku pro výpočet biofyzikálních charakteristik zemědělských porostů na podkladě družicových dat Sentinel-2, která získala certifikaci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).
Hlavními řešiteli projektu byli za Gisat s.r.o. RNDr. Jan Mišurec, Ph,D. a Mgr. Jiří Tomíček, za Ústav výzkumu globální změny AV ČR Ing. Petr Lukeš, Ph.D. A Ing. Karel Klem, Ph.D.

 

nahoru

Určování druhů plodin


Mapování a identifikace zemědělských plodin je významnou aplikací v dálkovém průzkumu Země. Používá se především pro stanovení produkce plodin, mapování úrodnosti půdy, identifikaci poškození porostů vegetace a monitorování agrotechnických zásahů na pozemcích. Kromě rozpoznávání hlavních plodin nebo skupin plodin (obiloviny jarní a ozimé, řepka olejka, cukrovka, brambory, kukuřice, travní plodiny, aj.) je součástí mapování také určování hranic mezi jednotlivými parcelami pěstovaných plodin.
Metodika mapování zemědělských plodin je založena na multitemporálních a multispektrálních družicových datech vysokého rozlišení. Delineace hranic pozemků se pak provádí v kombinaci se snímkem s velmi vysokým rozlišením. Tradiční způsob získávání informací o výměrách jednotlivých plodin může být založen čistě na statistických metodách nebo pozemním průzkumem. DPZ nabízí možnost časově efektivního mapování včetně získání i přesné prostorové informace o pěstovaných plodinách. Kromě získávání prostorové informace o plodinách je možné i určení kvalitativních parametrů vegetačního porostu (zdravotní stav porostu). Spojením výsledků interpretace dat DPZ, geografických informačních systémů (GIS) a pomocných dat umožňuje pak provádění kontrol zemědělských dotací.

Tématické služby:
 • mapa identifikovaných plodin
 • mapa stavu porostů
 • statistické údaje o plochách pěstovaných plodin
 

nahoru

Monitorování vývoje plodin a odhady zemědělské produkce


Monitorování vývoje plodin pomocí DPZ a simulačních modelů poskytuje možnost kvantitativní předpovědí výnosů. Hlavním zdrojem pro získávání vegetačních indikátorů pro předpověď jsou družicová data se středním rozlišením a denním opakováním měření. Mezi hlavní vypočítávané vegetační parametry patří NDVI (normalizovaný diferenční vegetační index) a DMP (produkce suché hmoty) v časové řadě denních měření nebo po dekádách. Časové a prostorové analýzy takovýchto dat umožňují odhad výnosů.
Simulační modely popisující stav a vývoj vláhových poměrů v půdě a růst rostlin. Tyto indikátory poskytují informace o potenciálním a vláhou limitovaném růstu plodin na základě měřených meteorologických údajů a lokálních půdních podmínkách pro jednotlivé plodiny. Spojením některých parametrů získaných metodou DPZ a simulačních modelů lze zlepšit výpočet růstových indikátorů. Monitorování přísušku může být založeno na obou metodách, čistě pomocí technologie DPZ nebo za pomocí simulačních růstových modelů. Výsledná kvantitativní předpověď výnosu může být provedena též na základě obou zdrojů indikátorů. Prostorové měřítko výsledných předpovědí závisí především na měřítku vstupních dat, ovšem hlavní limitující faktor je často měřítko referenčních měřených výnosů. Předpověď výnosů jednotlivých plodin a odhady plošného zastoupení umožňují provést odhady celkové produkce.

Tématické služby:
 • mapy vegetačních indikátorů
 • analýza vývoje vegetace
 • monitorování přísušku
 • předpověď výnosů (na národní nebo regionální úrovni)
 

nahoru

Precizní zemědělství


Precizní zemědělství (hospodaření) je nová technologie umožňující přizpůsobit některé zemědělské operace (aplikace živin, aj.) v závislosti na prostorové variabilitě. Globální poziční systém (GPS) je jednou z hlavních technologií umožňující zavedení precizního hospodaření v praxi. GPS poskytuje on-line informace o pozici na pozemku. Spojením s měřícími senzory na zemědělských strojích je možné danou operaci provádět podle lokálních podmínek půdního nebo vegetačního prostředí. Jedním z přínosů této technologie je možnost snížení nákladů na vstupy pěstovaných plodin a případně monitorování výsledku hospodaření (výnos). Dalším z možných přínosů této technologie je šetrnost k životnímu prostředí.
DPZ je jedním z důležitých zdrojů informací o prostorové variabilitě v rámci pozemků. Z dat DPZ je možné získat řadu biofyzikálních parametrů poskytujících informace o míře prostorové variability. Družicové snímky je možné klasifikovat do několika zvolených kategorií popisující stav porostů na pozemky. Tyto mapy mohou sloužit jako podklady pro vytvoření tzv. aplikačních map.

Tématické služby:
 • segmentace stavu růstu plodin (družicové nebo letecké snímky)
 • segmentace výnosových map
 • příprava podkladů pro aplikační mapy
 • geostatistická analýza prostorové variability
 • optimalizace odběru vzorků
 

nahoru

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
AGRITAS Využití družicových dat Copernicus pro efektivní monitoring stavu a managementu vybraných rostlinných agrosystémů
2017 - 2019 Technologická agentura České republiky (TAČR)
CwRS Kontrola zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země
2004 - 2013 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
MARSOP3 Operační služby pro program MARS – Etapa č. 3
2008 - 2013 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC) / Alterra (Nizozemí)
G-MOSAIC Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie)
geoland2 Mapování krajiny v rámci GMES
2008 - 2012 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo)
SAFER Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / Infoterra FR SAS (Francie)
LPISQC Kontrola kvality LPIS
2010 - 2011 Ministerstvo zemědělství ČR
WATERPROTECT Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR
2010 - 2011 ČZÚ PřF / MZe
ETC-LUSI EEA European Topic Centre on Land Use and Spatial Information
2006 - 2010 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
GSE Land Mapování krajiny v rámci GMES
2007 - 2009 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra DE (Německo)
ASEMARS Podpora rozšíření evropského programu MARS pro předpověď výnosů zemědělských plodin
2005 - 2008 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC) / Alterra (Nizozemí)
CROPMAP Klasifikace zemědělských plodin pro monitoring pesticidů v hydrosféře
2007 - 2008 Česká zemědělská univerzita
REAL Využití dálkového průzkumu Země (DPZ) pro identifikaci a monitoring opuštěné půdy v České republice
2007 - 2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
PAST Analýza nových požadavků na monitorování a kontrolu trvalých travních porostů
2006 - 2007 Joint Research Centre (DG JRC) / SADL (Belgie)
SBC Kontrola pěstování cukrovky pomocí DPZ
2005 - 2007 Moravskoslezské cukrovary a.s. / EKOTOXA
DAIFOR Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny
2005 - 2006 Vlámský program pro spolupráci s CEE (Belgie)
GMES SAGE SAGE (Service for the Provision of Advanced Geoinformation on Environmental Pressure and State)
2005 - 2006 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra Germany
WILDLIFEDMG Monitorování poškození porostů způsobených lesní zvěří pomocí DPZ
2005 - 2006 IFER
RAID RAID studie proveditelnosti - Cross-compliance GeoPortal
2005 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
PREFARM Zpracování výnosových a družicových dat pro hodnocení prostorové variability pozemků
2004 AGROFERT
ERSAPP Využití družicových dat ERS v zemědělství a topografickém mapování
2000 - 2003 Evropská kosmická agentura (ESA), Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
IACS Integrovaný administrativní a kontrolní systém v zemědělství
2000 - 2003 Ministerstvo zemědělství ČR / EKOTOXA Opava
MOCA Monografie zemědělských plodin v kandidátských zemích EU
2003 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
MARS Využití dálkového průzkumu Země v zemědělské statistice
1992 - 1999 Ministerstvo zemědělství ČR, Společné výzkumné středisko Evropské Unie (JRC)
AGRISARDEM Využití radarových družicových dat pro tvorbu DTM a pro identifikaci zemědělských plodin
1997 - 1998 Evropská kosmická agentura (ESA), Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR
MERA CGMS Aplikace projektu MARS v oblasti životního prostředí (MERA) - Agrometeorologické modelování
1995 - 1996 Join Research Centre (JRC) Ispra, Ministerstvo zemědělství

nahoru