Životní prostředí

illustration.description

Životní prostředí je jednou z prioritních oblastí podpory evropské iniciativy GMES (‘Global Monitoring for Environment and Security’) pro vývoj a operační nasazení informačních služeb na bázi dat dálkového průzkumu Země (DPZ). Environmentální aplikace DPZ se soustřeďují na monitoring a detekci environmentálních změn, jež se odehrávají nad, na či pod zemským povrchem, ať už způsobených aktivitou člověka či přírodní povahy. Aplikace jsou ve většině případů založeny na kategorizaci (klasifikaci) základních přírodních elementů (např. vzduch, voda, půda) na družicovém snímku ve smyslu kvalitativním či kvantitativním. Tento popis pak umožňuje vyhodnotit časové změny ve stavu monitorovaného území a vyhodnotit vliv těchto změn na základní funkce ekosystému (např. změny biodiversity).

V takto širokém kontextu, aplikace v životním prostředí představují naprostou většinu hlavních DPZ aplikací a zároveň se tato kategorie částečně překrývá i s ostatními kategoriemi. To je také vysvětlením pro aplikace v životním prostředí jsou i jednou z nejčastějších aktivit firmy Gisat. Přesto hlavní důraz v této kategorii je v současné době zaměřen na následující oblasti.

  • Land Use / Land Cover Monitoring
  • Environmental Accounting
  • Environmental Indicator Development
  • Water Management Support
 

Přehled relevantních projektů

Akronym Název / Rok Zákazník
HELM Harmonizace evropských a národních aktivit v oblasti mapování krajiny
2011 - 2014 7. Rámcový program EU / Environment Agency (Rakousko)
GRAAL Zvýšení informovanosti a přístupu ke službám GMES
2011 - 2013 7. Rámcový program EU / SpaceTec Partners SPRL (Belgie)
HLANDATA Vývoj služeb založených na evropských datových vrstvách typu land use/land cover
2010 - 2013 7. Rámcový program EU / Gobierno de Navarra (Španělsko)
ISTAS Integrovaný sněhový monitoring
2012 - 2013 Evropská kosmická agentura (ESA)
SLF4EEA Mapování liniových krajinných prvků pomocí družicových dat
2011 - 2013 Evropská kosmická agentura (ESA) / GeoVille Environmental Services (Lucembursko))
G-MOSAIC Mapovací služby pro podporu bezpečnostních aktivit
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / e-Geos (Itálie)
geoland2 Mapování krajiny v rámci GMES
2008 - 2012 7. Rámcový program EU / Astrium GmbH (Německo)
SAFER Mapovací služby pro podporu humanitárních aktivit a rozvojových programů
2009 - 2012 7. Rámcový program EU / Infoterra FR SAS (Francie)
EEADS Konzultační služby a dodání celoevropských datových vrstev do EEA
2010 - 2011 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
FRAGMEN Mapování a analýza fragmentace krajiny
2009 - 2011 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) & Švýcarský federální úřad pro životní prostředí (FOEN)
SNOWMAP Mapování sněhové pokrývky
2010 - 2011 Český hydrometeorologický ústav
WATERPROTECT Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR
2010 - 2011 ČZÚ PřF / MZe
EEACS CORINE Land Cover 2000/2006 data analysis
2009 - 2010 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
ETC-LUSI EEA European Topic Centre on Land Use and Spatial Information
2006 - 2010 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
RESPOND Mapovací služby pro podporu humanitární a rozvojové pomoci
2007 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra UK (Velká Británie)
ROADMON Monitorování stavu a změn krajiny v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země
2009 - 2010 Ministerstvo dopravy ČR / FSV ČVUT
SOSI Vývoj služeb a infrastruktury pro distribuovaný přístup k prostorovým datům
2008 - 2010 Evropská kosmická agentura (ESA) / Siemens Austria (Rakousko)
CASCADOSS Přehled Open Source geoinformačních programů pro monitoring životního prostředí
2007 - 2009 6. Rámcový program EU / Katholieke Universiteit Leuven (Belgie)
COCONUT Vyhodnocení vlivu změn v krajině na vývoj biodiversity
2006 - 2009 6. Rámcový program EU / Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala
ERSORTHO Ortorektifikace radarových dat ERS
2009 Přírodovědeckou fakulta UK
GSE Land Mapování krajiny v rámci GMES
2007 - 2009 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra DE (Německo)
CROPMAP Klasifikace zemědělských plodin pro monitoring pesticidů v hydrosféře
2007 - 2008 Česká zemědělská univerzita
FTSP LM Mapování urbanizovaných ploch a úrovně zastavění (soil sealing) pro území celé Evropy
2007 - 2008 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) / Infoterra DE
REAL Využití dálkového průzkumu Země (DPZ) pro identifikaci a monitoring opuštěné půdy v České republice
2007 - 2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
SVALBARD Družicová ortofotomapa ostrova Svalbard
2008 Botanický institut AV ČR
TLCC Model a automatická technologie pro mapování krajinného pokryvu
2007 - 2008 INTAS
PAST Analýza nových požadavků na monitorování a kontrolu trvalých travních porostů
2006 - 2007 Joint Research Centre (DG JRC) / SADL (Belgie)
DAIFOR Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny
2005 - 2006 Vlámský program pro spolupráci s CEE (Belgie)
ETC-TE EEA European Topic Centre on Terrestrial Environment
2001 - 2006 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
GMES SAGE SAGE (Service for the Provision of Advanced Geoinformation on Environmental Pressure and State)
2005 - 2006 Evropská kosmická agentura (ESA) / Infoterra Germany
BIOPRESS Mapování vývoje krajiny v oblastech Natura2000
2003 - 2005 5. Rámcový program EU / Středisko ekologie a hydrologie (Velká Británie)
EDGE Harmonizace CLC2000 databáze
2004 - 2005 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
ERDENET Interpretace pokryvu krajiny a změn v čase pro oblast ERDENET v Mongolsku
2004 - 2005 GEOMIN
MEDSI Vývoj informačního systému pro podporu krizového řízení se zvláštním zřetelem na ochranu kritické infrastruktury
2004 - 2005 6. Rámcový program EU / Telefónica (Španělsko)
RAID RAID studie proveditelnosti - Cross-compliance GeoPortal
2005 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
M2000 Družicová mozaika Image2000
2004 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
EUROSTAT LEAC Případová studie zaměřená na implementaci evropské metodiky LEAC
2002 - 2003 Eurostat
EUROSION EUROSION (rozšíření databáze LaCoast pro pobřežní oblasti kandidátských zemí)
2002 DG Environment / IGN International (Francie)
Image2000 Orthorektifikace družicových scén Landsat 7 ETM+ pro střední a východní Evropu v rámci projektu CLC Image2000
2002 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
ODRA LC1760 Tvorba databáze retrospektivního krajinného pokryvu povodí Odry (1757-1767)
2001 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
PTL/LC Phare Topic Link on Land Cover (PTL/LC)
1997 - 2001 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Green Accounting Environmentální účetnictví v České republice
1998 - 1999 Regionalní program PHARE
ODRA LC1975 Databáze land cover povodí Odry 1975-76
1998 - 1999 Společné výzkumné středisko EU (DG JRC)
BT GIS GIS oblasti Černého trojúhelníku
1995 - 1996 Regionální program PHARE
CLC1990 CZ/SK CORINE Land Cover 1990 CZ/SK
1994 - 1996 Regionální Program PHARE
MERA Forest Ecosystem Aplikace projektu MARS v oblasti životního prostředí (MERA) - Lesní ekosystémy
1995 - 1996 PHARE, Ministerstvo životního prostředí ČR
MERA Soil degradation Aplikace projektu MARS v oblasti životního prostředí (MERA) - Půdní degradace
1995 - 1996 PHARE, Ministerstvo životního prostředí ČR

nahoru