Aplikační oblasti

illustration.description

Dálkový průzkum Země zaznamenává od dob svého vzniku skutečně dynamický rozvoj a dnes již významně zasahuje do celé řady dalších oborů. Sestavit vyčerpávající seznam vhodných aplikací DPZ by bylo nemožné, proto uvádíme pouze stručný přehled oblastí, ve kterých se data DPZ s úspěchem využívají.

Zemědělství

 • Klasifikace zemědělských plodin
 • Stanovení výměr zemědělských plodin
 • Monitorování vývoje plodin
 • Sledování a kontrola zemědělských aktivit
 • Odhady zemědělské produkce

Lesnictví

 • Sledování lesní těžby
 • Klasifikace lesních druhů a typů
 • Sledování stavu lesních porostů
 • Hodnocení škod způsobených travními a lesními požáry

Využití půdy

 • Klasifikace zemského krytu
 • Určení ploch pokrytých ledem a sněhem

Mapování

 • Mapování hlavních geomorfologických jednotek
 • Aktualizace map
 • Monitorování rozvoje měst
 • Mapování dopravních sítí
 • Mapování krajinných forem
 • Mapování hranic vody a půdy

Geologie

 • Obnova geologických map
 • Mapování vulkanických depositů
 • Určení ploch pokrytých ledem a sněhem
 • Vyhledávání projevů mineralizace
 • Monitorování povrchových dolů a rekultivace

Pedologie

 • Obbnova pedologických map
 • Mapování indikátorů půdních jednotek ?
 • Mapování půdní eroze
 • Mapování půdní vlhkosti
 • Hydropedologické modelování

Hydrologie

 • Určení hranic vodních zdrojů a vodních ploch
 • Inventarizace jezer a rybníků
 • Mapování záplav a záplavových oblastí
 • Plánování rozvoje záplavových oblastí
 • Měření ledovcových parametrů
 • Zjišťování kalnosti vod
 • Monitorování vodního znečistění
 • Vymezení zavlažovaných oblastí
 • Odhad vodní hodnoty sněhu

Oceánografie

 • Detekce mořských proudů
 • Mapování změn pobřežní čáry
 • Sledování výskytu ker
 • Mapování mělkých a písčitých oblastí
 • Sledování erose pláží
 • Sledování naftových skvrn
 • Mapování změn pobřežní čáry

Životní prostředí

 • Sledování vlivu činnosti člověka
 • Regionální plánování
 • Hodnocení vlivu sucha
 • Umisťování skládek pevného odpadu
 • Hodnocení habitatu divoké zvěře
 • Umisťování elektráren a průmyslu
 • Určování regionálních struktur
 • Stanovení důsledků přírodních katastrof
 • Plánování dopravních cest a tras vedení