EO

Družice EO-1 je vybavena třemi hlavními přístroji: Advanced Land Imager (ALI), Hyperion a Linear Etalon Imaging Spectrometer Array Atmospheric Corrector (LEISA a LAC) – všechny jsou elektronické skenery. ALI je vybaven širokoúhlým dalekohledem se zorným úhlem 15°, ze kterého je využita pro měření jedna pětina. Šířka záběru je proto jen 37 km. Hyperion je zobrazující mřížkový spektrometr s velikostí pixelu 30m při šířce záběru 7,7km. Měří odražené sluneční záření v 10 μm širokých a na sebe navazujících spektrálních kanálech uvnitř intervalu vlnových délek 400-2500nm. Také LAC je zobrazující spektrometr, který je ale omezen spektrálním rozpětím od 900 do 1600 μm. Jeho údaje byly využity hlavně v prvním roce funkce pro měření absorpčních pásů vody v atmosféře a následné korekci multispektrálních dat na vliv atmosféry. V současné době se však data ze spektrometru LAC již nepořizují a ani nejsou dostupná. Je možné získat data jen ze skeneru ALI a spektrometru Hyperion.

 

ADVANCED LAND IMAGER


Skener Advanced Land Imager (ALI) je prvním přístrojem dálkového průzkumu, který NASA postavila v rámci svého Programu nového tisíciletí (New Millennium Program – NMP). Multispektrální a panchromatický skener ALI používá moderní typ širokoúhlé optiky a vysoké stupně integrace.
Cílem družice EO-1 je ověřit nové technologie, které by umožnily stavět přístroje s prostorovou i spektrální rozlišovací schopností srovnatelnou s parametry družice Landsat, přitom však podstatně lehčí, menší a levnější.

Přístroj ALI vyvinula MIT Lincoln Laboratory ve spolupráci se společnostmi Santa Barbara Remote Sensing (SBRS), která řešila systém ohniskové roviny a Sensor Systems Group, Inc. (SSG), která zkonstruovala optický systém.

Technické parametry
ALI je elektronický skener, který létá ve výšce 705 km, vybavený panchromatickým a šesti multispektrálními pásmy jako má Landsat. K nim jsou přidány tři další kanály pro intervaly 0,433-0,453 0,845-0,890 a 1,20-1,30 µm. V ohniskové rovině jsou pro měření v těchto 10-ti kanálech umístěny čtyři čipy s detektory, které celkem zabírají zorné pole 3° x 1,625° a poskytují prostorové rozlišení 10 m pro panchromatické a 30 m pro multispektrální pásma. Je to jen část z celkového zorného pole 15° x 1.625°, které poskytuje širokoúhlá optika.

Podstatně nižší náklady a váha, a přitom lepší funkce u skeneru ALI, umožnilo použití křemíko-karbidové optiky, širokoúhlé optiky a možností multispektrálního zobrazování. Použité technologie umožní stavět budoucí přístroje lehčí, jednodušší a méně energeticky náročné. Při plném využití kapacity ALI lze dosáhnout čtyř a pětinásobného snížení nákladů a hmotnosti oproti skenerům použitým na Landsatu.

 

nahoru

HYPERION


Spektrometr Hyperion pořizuje novou kategorii dat dálkového průzkumu, jež umožní získat důkladnější informace o zemském povrchu. Jde o vědecká data naměřená spolu s kalibračními údaji s využitím zkušeností z používání hyperspektrálního skeneru (Hyperspectral Imaging Instrument – HSI). Hyperion poskytuje spektrální údaje o zemském povrchu ve stovkách spektrálních pásem oproti desítce spektrálních pásem získávaných na tradičních Landsatech. Tak veliký počet pásem dovolí mnohem přesnější klasifikaci objektů i ve složitých krajinných ekosystémech.

Technické parametry
Hyperion je hyperspektrální skener vybavený 220-ti spektrálními pásmy ( v intervalu od 0,4 do 2,5 µm) s prostorovým rozlišením ve všech pásmech 30m. Jedna scéna Hyperionu má šířku 7,7 km a délku 100 km s daty pořízenými ve všech 220-ti kanálech a s vysokou radiometrickou rozlišovací schopností. Hlavním rysem spektrometru je optický systém založený na konstrukci použité u skeneru Electro Optical Camera (EOC) na korejské družici KOMPSAT. Teleskop dovoluje použít dva samostatné mřížkové zobrazující spektrometry, a tím dosáhnout lepšího poměru signál/šum. Soustava detektorů v ohniskové rovině, která má oddělené detektory pro střední infračervené (SWIR) a viditelné a blízké infračervené záření (VNIR) s použitím záložního hardware ze skeneru HSI. Kryogenní chladič detektorů SWIR je rovněž převzatý z konstrukce HSI.

Aplikace
Hyperspektrální měření má široké využití v hornictví, geologii, lesnictví, zemědělství a životním prostředí. Klasifikace podrobných dat z Hyperionu umožní přesnější mineralogický průzkum, lepší předpovídání a hodnocení úrody a podrobnější kontrolní mapování.

 

nahoru

Družice EO

Družice Senzor Typ dat Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
EO-1 ALI_MS Optická 9 30.0 2001
EO-1 ALI_PAN Optická 1 10.0 2001
EO-1 Hyperion Optická 220 30.0 2001
 
 

nahoru