Vyhodnocení dat

Nové pásmo „Red-Edge“


Nejnovější multispektrální data zahrnují pásmo na okraji červené části viditelného spektra. Kromě obvyklého modrého, zeleného, červeného a infračerveného pásma je snímáno pásmo v intervalu vlnových délek 690nm-730nm, které pokrývá dosud nepříliš zaznamenávanou část okraje červené časti spektra a vyplňuje mezeru mezi červeným a blízkým infračerveným pásmem.
Tato spektrální oblast red edge je velice slibná nejen z hlediska snadnějšího odlišení jednotlivých druhů vegetace, ale především monitorování jejího stavu. Právě v tomto intervalu vlnových délek dochází k rychlé změně v odrazivosti v závislosti na obsahu chlorofylu. Vegetace totiž pohlcuje značnou část viditelného světla, ale je silně odrazivá ve vlnových délkách větších než 700nm. Rostliny se takto chrání před přehřátím během fotosyntézy. Ve spektrálním intervalu 680 až 730nm bývá tato změna odrazivosti od 5 až do 50%.

Hlavní překážkou ve studiu a aplikačním využití tohoto jevu byl dosud nedostatek dat. Kromě družic RapidEye lze jmenovat družici Envisat se senzorem MERIS, snímajícím 15 spektrálních pásem, z toho 5 v různých částech červené oblasti spektra. Prostorové rozlišení těchto dat je ovšem pouze 200m. Dále pak indickou družici IRS-P3 se senzorem MOS (modulární optoelektronický skener) a 5 úzkými spekrálními pásmy pokrývajícími oblast od červené po blízkou inračervenou (615-815nm). Na datech z této družice se prováděl rozsáhlejší výzkum odrazivosti vzhledem k atmosférickým jevům, půdnímu pozadí a úhlovým anisotropním podmínkám. Experimenty studující biofyzikální původ spektrálních změn byly prováděny porovnáním pozemních polních pozorování a družicových dat na vzorku rýžových polí. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že u rostlin došlo vlivem stresových podmínek k posunu inflexního bodu křivky odrazivosti o zhruba 37nm směrem ke kratším vlnovým délkám, přičemž stejný posun v odrazivosti byl zjištěn nezávisle jak z družicových dat, tak z pozemních měření (zdroj: “Jayaraman V., Srivastava S. K.; International Journal of Remote Sensing, svazek 23, číslo 14, 2002 , pp. 2741-2765(25).

Není bez zajímavosti, že pokud budou v budoucnu dostupné senzory s dostatečnou rozlišovací schopností, spektrální oblast „rudého okraje“ je považována za perspektivní i z hlediska pokusů o detekci případné vegetace na vzdálených planetách.

Pokračovatelem v trendu rozšiřování nabídky snímaných multispektrálních pásem bude například družice WorldView-2 s pásmem Red Edge v oblasti 705-745nm a dalšími novými pásmy jako je „pobřežní“ (400-450nm) v oblasti vlnových délek kratších než je současný modré pásmo, žluté pásmo (585-625nm) a druhé blízké infračervené pásmo (860-1040nm, který bude doplňovat klasické infračervené pásmo 770-895nm).

 
 
 

nahoru