Zprávy z Gisatu

36674_insar-ilu-news
27.10.2020

Vývoj procesní linky InSAR

Projekt řešený v rámci výzvy Pražský voucher na inovační projekty.

V roce 2020 získal GISAT podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy GISAT na projektu „Vývoj procesní linky InSAR“ v Praze za účelem podpořit rozvoj geoinformačních služeb založených na analýze časových řad radarových družicových dat.

Ukázka deformační mapy InSAR

Očekávaným výstupem je softwarový prototyp procesní linky InSAR pro analýzu časových řad pohybů a deformací povrchu a infrastruktur získaných pomocí metody družicové radarové interferometrie.

 

nahoru

zpět