Zprávy z Gisatu

Fcf1_dromas-logo
15.12.2013

Družice a zemědělské sucho

Gisat řeší projekt zaměřený na monitoring zemědělského sucha pomocí družicových dat.

Ekonomické škody, které sucho způsobuje v oblasti zemědělství, jsou obrovské a zaznamenávají stále rostoucí trend. Tyto škody lze vyčíslit jak na straně zemědělské výroby (ztráty v zemědělské produkci), tak v případě státní správy (kompenzace vyplácené zemědělským podnikům). Přesto se dosud nevěnuje této problematice dostatečná pozornost a nejsou k dispozici efektivní nástroje pro monitorování rizika ohrožení suchem, pro objektivní kvantifikaci vzniklých škod ani pro návrh a zavedení preventivních opatření. Informace o vývoji a případné hrozbě sucha vycházejí totiž převážně z meteorologických dat, ale skutečný stav vegetace a půdní vlhkost na zemědělských pozemcích sledovány nejsou.

Projekt DROMAS (Agricultural DROught Monitoring and Assessment driven by Satellites) vychází z inovativního a komplexního přístupu ke sledování rizika a vyhodnocení škod způsobených zemědělským suchem. Integrace vegetačních indikátorů založených na družicovém snímkování a cíleného pozemního sběru půdních dat umožní operační monitoring zaměřený na identifikaci a sledování vývoje zemědělského sucha v průběhu celého vegetačního období na území České republiky.

Monitoring bude založen na vyhodnocení družicových dat vysokého až středního prostorového rozlišení. Výsledné informace o stavu zemědělské vegetace budou validovány pomocí dat o půdní vlhkosti získaných pozemním průzkumem. Měření vlhkosti půdy v terénu bude probíhat v oblastech identifikovaných jako místa aktuálně postižená zemědělským suchem za účelem potvrzení výskytu sucha. Družicová data budou také používána k celoplošnému mapování zemědělských plodin pěstovaných v jednotlivých regionech. Tato informace je důležitá zejména vzhledem k odlišné citlivosti jednotlivých skupin plodin na nedostatek půdní vláhy.

Projekt DROMAS je řešen v rámci programu ESA ARTES 20 (Integrated Applications Promotion) a jako spoluřešitelé na něm spolupracují Česká zemědělská univerzita v Praze a Ekotoxa s.r.o.

 

nahoru

zpět