Zprávy z Gisatu

305fc_invaze-ilu
29.12.2014

UAV a družice vs. bolševník

Detekce a monitoring invazních druhů pomocí leteckých a družicových metod DPZ.

Rostlinné invaze představují výrazný fenomén, doprovázející změny naší krajiny v posledních desetiletích. Jsou reálnou hrozbou jak pro druhovou bohatost ekosystémů, tak pro zemědělské, rekreační i další funkce krajiny, a mohou být i zdraví škodlivé (působit popáleniny či alergie). Tato problematika navíc nabývá na důležitosti v souvislosti s globálními změnami, které šíření některých nepůvodních druhů podporují; tím se zvyšuje i ekonomický dopad invazí na společnost, což dokládá též zvýšená pozornost na národní, evropské i světové úrovni.

Na téma rostlinných invazí je zaměřen nový projekt „Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků“, který je řešený v rámci programu Alfa Technologické agentury ČR. Projekt je veden Botanickým ústavem AV ČR a účastní se ho dva další partneři: Letecký ústav VUT v Brně a Gisat.

Cílem projektu je připravit metodiku pro včasnou detekci a monitoring vybraných druhů invazních rostlin za použití multispektrálních dat DPZ. Na základě předchozích zkušeností s bezpilotními systémy a specifických požadavků identifikovaných v průběhu projektu bude vyvinut bezpilotní systém optimalizovaný pro operativní získávání dat o invazních druzích. Modelovými druhy jsou bolševník velkolepý, křídlatky (k. japonská, Fallopia japonica; k. sachalinská, F. sachalinensis; a k. česká, F. ×bohemica), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Všechny patří mezi významné invazní druhy dle evropské databáze nepůvodních druhů DAISIE a představují významná rizika pro společnost, jelikož ohrožují jak zdraví (způsobují popáleniny – bolševník, pajasan), tak i krajinu, ekosystémy a biodiverzitu.

 
 
 

nahoru

zpět