Zprávy z Gisatu

C2e68_agribf-ilu
06.08.2018

DPZ a monitoring plodin

Modelování biofyzikálních a produkčních parametrů zemědělských plodin.

Gisat je řešitelem výzkumného projektu “Využití dat Copernicus pro efektivní monitoring stavu a managementu vybraných rostlinných agrosystémů”.

V rámci projektu jsou ověřovány metody založené na vyvinutí spektrálních indikátorů pro vyhodnocení stavu a poškození porostů působením abiotického a biotického stresu, stavu výživy porostů dusíkem a odhadu produkčních charakteristik porostů. Metody jsou vyvíjeny pro hlavní zemědělské plodiny: ozimá pšenice, jarní ječmen, ozimá řepka, vojtěška, cukrovka, kukuřice (dohromady cca 85 % orné půdy v ČR).

Výsledky projektu budou mít využití pro: * Mapování aktuálního stavu porostů a jeho změny v čase * Detekce nehomogenit stavu porostu v rámci jednoho pozemku * Možnost srovnání stavu porostů na různých prostorových úrovních * Možnost srovnání stavu porostu s místně a časově obvyklými hodnotami * Podklady pro management pozemků (selektivní hnojení, management sklizně aj.)

Projekt je řešen v rámci výzkumného grantu Technologické Agentury ČR (program Epsilon). Spoluřešitelem projektu je Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

 

nahoru

zpět