Profil firmy

Gisat byl založen v roce 1990 jako první firma poskytující geoinformační služby v oboru dálkového průzkumu Země (DPZ) v České republice. Sídlo firmy je v Praze. Od svého založení je Gisat orientován na zpracování aplikací v oblasti DPZ a GIS.

 

Prodej družicových dat


Širokou nabídku služeb zajišťuje Gisat prostřednictvím přímých partnerských vazeb se všemi provozovateli civilních družic dálkového průzkumu Země. Gisat proto představuje centrální kontaktní místo pro všechny zájemce o pořízení družicových dat. Mezi hlavní typy dodávaných družicových dat patří QuickBird, Ikonos, WorldView, OrbView, Kompsat, EROS, Formosat, Cartosat, SPOT, IRS, Aster, Landsat, Hyperion, Kosmos, Resurs, TerraSAR-X, Radarsat, ERS, JERS, Envisat, atd. Ještě předtím, než jsou družicová data objednána a dodána, může každý zákazník využít nabídku konzultačních a poradenských služeb vztahujících se k výběru nejvhodnějších dat, kvalitního zpracování a jejich integraci do existujících systémů a jejich databází. Díky dlouholetým zkušenostem s využitím družicových dat v mnoha aplikačních oblastech může Gisat garantovat kvalitní a cenově dostupné řešení šité na míru každému zákazníkovi.

 

nahoru

Služby a produkty


Gisat nabízí svým partnerům a zákazníkům širokou řadu standardních a uživateli přizpůsobených produktů a služeb, které jsou založeny zejména na moderní technologii dálkového průzkumu Země. Mezi ně patří:

 • pořízení dat

  data DPZ, topografické a tématické mapy, statistická data, tématická data, databáze, …

 • datové produkty (zpracování dat)

  skenování a georeferencování papírových map, ortorektifikace a mozaikování leteckých a družicových snímků, tvorba DMT (stereofotogrammetrie, interferometrie), vyhodnocení leteckých a družicových snímků, pořizování 3D vektorových dat, ...

 • informační produkty (analýza dat)

  topografické a tématické mapování, aktualizace map, mapování a analýza změn v krajině, 3D modely měst, ...

 • vývoj a modelování GIS

  tvorba a integrace databáze GIS, rastrové a vektorové modelování, prostorová a topografická analýza, ...

 • vyhodnocení geografických informací

  zelené účetnictví, vývoj environmetálních a zemědělských indikátorů, ...

 • konzultace, poradenství, školení

  příprava návrhu projektu, vedení projektu, konzultace v oblasti zpracování a aplikací družicových dat a GIS, uživatelská školení, ...


Nabízené produkty a služby jsou založeny na využití nejmodernějších geoinformačních technologií. Gisat disponuje výkonným hardwarovým vybavením a používá špičková softwarová GIS, IAS a databázová řešení od společností ESRI, PCI, Trimble eCognition a Oracle.
Všechny používané metody jsou průběžně aktualizovány a vylepšovány na základně nejnovějších světových poznatků v oblasti geoinformatiky díky spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, např. Evropská kosmická agentura (ESA), Evropská agentura pro životní prostředí, Společné výzkumné středisko EU (DG JRC), Česká akademie věd a řada dalších domácích i evropských univerzit, výzkumných ústavů a laboratoří.

Gisat má dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních projektů, stejně jako dobrou znalost specifické situace v zemích střední a východní Evropy díky tomu, že vedl nebo se podílel na řízení celé řady mezinárodních projektů (např. programy FP/PHARE/INTAS nebo projekty ESA/EEA).

 

nahoru

Tématické aplikace


Aktivity Gisatu zahrnují široké spektrum aplikační oblastí. Z nich lze vybrat životní prostředí a zemědělství jako dvě dlouhodobě nejdůležitější témata.

 • životní prostředí

  mapování typu land cover/land use a analýzy změn, modelování půdní eroze, modelování znečištění vody a ovzduší, ...

 • zemědělství

  monitoring zemědělských plodin, odhady osevních ploch, agrometeorologické modelování, předpovědi výnosů, kontrola zemědělských dotací, precizní zemědělství, ...

 • urbanistické studie/prostorové plánování

  urban mapping, baseline maps, multi-criteria based optimalization, resource-demand tasks, ...

 • vojenství, bezpečnost, přírodní katastrofy

  aktualizace map, terénní analýza, mapování povodní, multikriteriálni riziková analýza, ...

 • výzkum a využití přírodních zdrojů

  ložiska ropy a zemního plynu, identifikace vodních zdrojů, geologické mapování, ...

 • lesnictví

  mapování lesa a lesní inventarizace, analýza změn, druhová skladba lesa, poškození lesních porostů, ...

 • infrastruktura

  GIS management a plánování, mapování a monitoring dopravních koridorů, ...

 • ostatní

  specifické geoinformační služby a produkty pro vybrané zákazníky

 

nahoru