GIS služby

Geografický informační systém (GIS) představuje moderní počítačový nástroj pro správu, vedení, analýzu a prezentaci polohově vázaných (prostorových) informací. Naprostá většina běžných databází firem a institucí v sobě implicitně obsahuje možnost prostorové (mapové) lokalizace. Tato možnost však z nejrůznějších důvodů zůstává často nevyužita při práci s daty pro potřeby řízení firmy či pracovní analýzy. Nalezení vhodného způsobu a propojení s geografickými daty dává každé takové databázi další (prostový) rozměr a bývá často klíčem (a často jediným možným klíčem) k nalezení nových vztahů mezi informacemi, jež jinak nelze postihnout.

GISAT má dlouholeté zkušenosti s integrací prostorového pohledu do “klasických” informačních systémů. Ať se jedná o geografickou lokalizaci databází, rozšíření analytických funkčností systému o možnosti GIS či o efektivní začlěnění dat dálkového průzkumu Země, GISAT přináší uživatelům nový pohled na firemní data, jež přímo vybízí k následným analýzám na prostorovém základě. GISAT svým zákazníkům poskytuje kompletní služby v oblasti přípravy a realizace GIS v kterékoliv fázi projektu:

 • specifikace informačních potřeb zákazníka
 • návrh technického a organizačního řešení GIS
 • návrh struktury databáze GIS
 • přípravu geografických dat a role data DPZ v celém řešení
 • zpracování databáze GIS
 • návrh a zpracování GIS analýz
 • modelování prostředky GIS a návaznost na externí modely
 • návrh a zpracování uživatelských aplikací
 • návrh a tvorba kartografických výstupů
 

Příklady praktického nasazení GIS technologie


V dnešní době snad nelze najít oblast lidské činnosti, kde nebylo možné využít výhod prostorových informací a ve které by tedy nenašla uváděná technologie GIS své uplatnění. Uvedený výčet aplikací nelze v žádném případě požadovat za vyčerpávající. Mnoho příkladů našich projektů najdete v sekci O nás. Přivítáme jakékoliv Vaše dotazy nebo návrhy na naší případnou spolupráci.
 • posouzení vhodnosti lokality, trasy nebo stavby podle vybraných faktorů
Tento úkol představuje komplexní GIS analýzu založenou na vyhodnocení nejrůznějších přírodních, demografických, klimatických, správních a dalších informačních vrstev. Každé vrstvě je přiřazen číselný váhový koeficient vyjadřující její význam a podíl pro závěrečné řešení. Výsledkem analýzy je mapa, která názorným a jednoduchým způsobem ohodnocuje celé zájmové území z hlediska plánované činnosti.
 • cenové mapy města či území
Na základě vhodného modelu lze připravit cenové mapy měst nebo regionů, založené na ohodnocení nejrůznějších geografických a statistických ukazatelů. Model je definován na základě počtu a typu posuzovaných parametrů a požadovaného výstupu.
 • erozní a hydrologické studie
Do této kategorie lze zařadit širokou škálu úloh od výpočtu erozního ohrožení přes určení změn hranic povodí až po analýzu šíření vodních kontaminantů. Základní kámen pro jejich řešení představuje digitální výškový model potřebné přesnosti.
 • rozvojové studie obcí, měst, oblastí a regionů
Posouzení a analýza historických a aktuálních geografických podkladů (plány měst, klasické a tématické mapy, letecké snímky, družicové snímky, ...) by měly být základem pro jakékoliv územní rozvojové studie. Právě informace o vývoji území v minulosti dává naději správného rozhodnutí pro budoucnost.
 • sledování a analýza změn využití území
Informace o využití a změnách ve využití území představuje nezbytnou datovou vrstvu pro nejrůznější analýzy GIS. Tématický (počet sledovaných kategorií), časový (sledované období) a podrobnostní (mapové měřítko) rozsah se liší v závislosti na typu řešené úlohy.
 • environmentální rizikové analýzy
Geografický informační systém slouží také jako nástroj pro posuzování a modelování nejrůznějších environmentálních rizik (vývoj a šíření znečištění vzduchu a vody, povodňové studie, erozní studie, poškození lesních porostů, ...). Družicové mapy představují v tomto případě často nejefektivnější zdroj aktuální informace o území.
 • spediční, distribuční a svozové analýzy
Na základě geograficky lokalizované firemní databáze lze modelovat a analyzovat nejrůznější varianty spediční, distribuční a svozové činnosti. Výsledkem takové analýzy je návrh nejefektivnějšího zásobovacího nebo dopravního řešení pro specifickou situaci a podmínky každého subjektu.
 • modelování dopravní dostupnosti

Dopravní dostupnost je často jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování a výběru umístění nového podniku, prodejny, firemní pobočky, skladu apod. Modelování na základě geografických, demografických, dopravních, silničních a dalších údajů představuje nejefektivnější způsob řešení této úlohy.
a mnoho dalších úloh …

 

nahoru