Digitální model terénu

Gisat nabízí celou řadu služeb v souvislosti s tvorbou, zpracováním a využitím digitálního modelu terénu.

 

Tvorba DTM


V oblasti tvorby digitálního modelu terénu se zaměřujeme na využití možností družicových dat pro tyto účely. V současné době existují dva odlišné metodické přístupy:

 • družicová stereofotogrammetrie

Tento přístup je analogický zpracování stereodvojic leteckých měřických snímků. Určitou výjimku zde tvoří radarové stereodvojice, neboť jejich geometrie se odlišuje od klasického “pravolevého” stereopáru. Pořizování stereoskopických dvojic je umožněno prakticky všemi moderními družicovými systémy.

 • radarová interferometrie

Při pořizování radarových družicových dat je kromě složky obrazové (intenzitní) zaznamenávána i složka časová (fázová). Kombinace radarových scén pořízených ze dvou nepříliš vzdálených pozic umožňuje vzájemné porovnání fázových hodnot, tvorbu interferogramu a generaci terénního výškového modelu.

Obecně lze říci, že obě metody nedosahují přesnosti letecké stereofotogrammetrie (polohová i výšková přesnost zpravidla odpovídá řádu prostorového rozlišení vstupních dat).
Jejich použití nachází své uplatnění zejména v situacích, kdy jsou zpracovávána data z oblasti, kde neexistuje jiný zdroj výškových dat, a generace družicového DMT je jedinou cestou pro provedení ortorektifikace družicových snímků.

 

nahoru

Zpracování DMT


V oblasti zpracování digitálního modelu terénu nabízíme naše zkušenosti v oblastech:

 • zpracování digitálního modelu terénu SRTM DEM a ASTER GDEM (mozaikování, reprojekce, převzorkování do jiného gridu, apod.)
 • interpolace rastrového DMT na základě vektorových výškových dat (vrstevnice, výškové kóty, zlomové linie, údolnice a hřbetnice) nebo TIN
 • výpočet vrstevnic nebo TIN na základě rastrového DMT
 

nahoru

Odvozené produkty DMT


Digitální model terénu představuje významný informační podklad pro provádění celé řady analýz a aplikaci různých modelů v prostředí GIS.
Kromě vlastních výškových údajů, obsažených v DMT, mohou být vyžadovány i odvozené produkty typu:

 • mapa sklonů
 • mapa orientace sklonů
 • mapa incidenčních úhlů
 • mapa viditelnosti

Dále nabízíme další možnosti využití DMT, například pro:

 • generaci stínovaného reliéfu
 • výpočet objemů a ploch
Ukázka stínovaného reliéfu území severních Čech


 

nahoru