Geometrická transformace

Nejpřesnější metodou geometrické transformace leteckého nebo družicového snímku je ortorektifikace s využitím digitálního modelu terénu (popis viz. následující sekce). Pokud postup ortorektifikace nelze použít, existují i další postupy převedení obrazových dat do zvoleného mapového zobrazení. Jedná se zejména o jednoduchou podobnostní nebo afinní transformaci, polynomickou transformaci zvoleného stupně, transformaci metodou plátových modelů (transformace po částech) nebo transformaci pomocí racionálních polynomických funkcí.
Všechny výše uvedené metody vyžadují použití tzv. vlícovacích bodů, tj. bodů o známých zeměpisných nebo mapových souřadnicích, které lze pokud možno jednoznačně identifikovat na snímku nebo mapě.

Popsané postupy geometrické transformace je možné použít zejména v těchto případech:

  • družicová data

Pokud nejsou k dispozici dostatečně přesné podklady pro výběr vlícovacích bodů a/nebo digitální model terénu, mohou být uvedené postupy cestou k přípravě méně přesných geokódovaných dat. Jako vlícovací body lze využít přibližné souřadnice rohů družicové scény, které jsou zpravidla dodávány provozovatelem družice, nebo k výběru bodů použít méně přesného polohopisného podkladu, např. mapy menších a středních měřítek nebo existující obrazové podklady (letecká nebo družicová mozaika). Je zřejmé, že se tyto zásady netýkají zpracování družicových dat z území České republiky, ale zejména práce s daty pokrývající území mimo Českou republiku, nejčastěji rozvojové oblasti zemí třetího světa.

  • letecké snímky

Při zpracování leteckých snímků by měla být používána výhradně metoda ortorektifikace. Použití výše uvedených metod je možné navrhnout pouze ve výjimečných situacích, např. pokud se jedná o archivní snímky s chybějícími údaji o parametrech letecké komory, která byla použita pro pořízení dat, pokud na snímku chybí rámové značky nebo pokud se jedná o snímky neměřické bez jakýchkoliv doprovodných údajů. I v těchto případech, je-li to možné, však bývá preferována metoda aspoň přibližného odhadu chybějících údajů a následného použití ortorektifikace.

  • skenované mapy

Geometrická transformace skenovaných map je poměrně častý typ zpracování, který slouží k převedení skenovaných souborů do souřadnic mapového zobrazení. K takové transformaci slouží jako vlícovací body zpravidla rohy mapových listů nebo průsečíky kilometrové sítě.