Vyhodnocení dat

Gisat má bohaté zkušenosti s různými způsoby vyhodnocení leteckých a družicových snímků. Používají se zejména postupy vizuální interpretace dat a digitální klasifikační metody.

Kromě služeb v oblasti vyhodnocení dat nabízí GISAT všem zájemcům o vlastní zpracování dodání specializovaného software.

Pokud jde o tématickou stránku vyhodnocení leteckých nebo družicových snímků, podrobný přehled tématických aplikací včetně příkladů již realizovaných projektů najdete v sekci Aplikace.

 

Interpretace


Vizuální interpretace dat je klasická metoda vyhodnocení obrazových dat.
V dnešní době převládají digitální postupy založené na počítačem podporované interpretaci, která probíhá na monitoru počítače. Díky tomu může operátor využívat řadu dalších digitálních mapových nebo obrazových podkladů. Současně je vhodné, aby softwarové prostředí, ve kterém interpretace probíhá, obsahovalo nástroje pro interaktivní práci s obrazovýmí daty, např. úpravu jasu a kontrastu, zoom, změnu barevné RGB kombinace, obrazové filtry, apod. Výsledky interpretace se zpravidla ukládají do samostatných vektorových vrstev, které se mohou okamžitě stát součástí databáze GIS a mohou být využity v rámci dalších analýz a modelů mebo pro tvorbu tématických map.
Standardní interpretační postupy, založené na použití analogových (vytištěných) podkladů, nacházejí své využití zejména v situacích, kdy práce na počítači není možná, není vhodná nebo není efektivní (např. při práci v terénu nebo pokud interpretátor neovládá počítačové nástroje). Výsledky interpretace bývají zpravidla zakreslovány přímo do vytištěné mapy.

 

nahoru

Klasifikace


Klasifikace obrazových dat představuje širokou škálu digitálních metod založených na automatizovaném počítačovém vyhodnocení.
Tyto postupy lze rozdělit do několika kategorií podle různých kritérií:

 • řízená klasifikace
  Algoritmus se “učí” rozpoznávat klasifikované třídy na základě tzv. tréninkových množin, které jsou definovány operátorem.
 • neřízená klasifikace
  Algoritmus rozdělí snímek do určitého počtu klasifikovaných tříd, kterým je operátorem následně přiřazen tématický obsah.
 • klasifikace typu per-pixel
  Tyto postupy jsou založené na postupném zařazování jednotlivých obrazových pixelů do klasifikovaných tříd. Patří sem algoritmy pracující s každým pixelem izolovaně (Minimum distance, Maximum likelihood) nebo složitější postupy zahrnující do rozhodování o každém pixelu i jeho okolí (Neural Net).
 • objektově orientovaná klasifikace
  Moderní metody založené na primární segmentaci dat do obrazových objektů a jejich následné klasifikaci. Jedná se v současnosti o nejpoužívanější klasifikační postup implementovaný v programu eCognition.
 • multispektrální klasifikace
  Klasifikační algoritmy využívají spektrálních příznaků klasifikovaných tříd.
 • texturální klasifikace
  Klasifikační algoritmy využívají texturálních příznaků klasifikovaných tříd.
 • hybridní klasifikace
  Postupy umožňující zahrnout do rozhodovacího procesu různé typy příznaků (spektrální, texturální, kontextuální, geometrické, ...) a dalších informačních vrstev (digitální model terénu, tématické mapy a vrstvy GIS, ...). Do této kategorie se řadí výše zmíněný postup objektově orientované klasifikace implementované v programu eCognition.

Použití klasifikačních metod pro vyhodnocení leteckých nebo družicových snímků vyžaduje specializovaný software a určitou míru praktických zkušeností s těmito postupy.

Podrobné vysvětlení některých principů vybraných metod klasifikace obrazových dat najdete v sekci DPZ.

 

nahoru