Geomatica Core

Geomatica Core představuje základní modul programu. Jeho základní komponentou je Geomatica Focus, moderní uživatelské prostředí pro interaktivní práci s geografickými daty:

 • rychlé a efektivní zobrazení všech typů rastrových a vektorových dat bez nutnosti konverze formátů
 • základní obrazová analýza (úprava kontrastu, filtrace obrazu, práce s histogramem, generace rozptylogramů a profilů, ...)
 • podpora topologických vektorových dat (digitalizace, editace, prostorové a databázové dotazy, agregace atributů, ...)
 • reprojekce rastrových i vektorových dat
 • tvorba výřezů pro rastrová i vektorová data
 • řízená a neřízená multispektrální klasifikace (interaktivní průvodce celým klasifikačním postupem)
 • post-klasifikační funkce (editace a agregace klasifikovaných tříd, ohodnocení přesnosti, ...)
 • manuální 2D editace DEM (filtrace chybných pixelů, interpolace chybějících výšek, vyhlazení výškového modelu, maskování, ...)
 • přístup do knihovny externích funkcí a algoritmů
 • HTML on-line help

Geomatica Core obsahuje celou řadu funkcí z oblasti digitální kartografie, které jsou zaměřené na interaktivní tvorbu a tisk mapových kompozic:

 • kombinace rastrových a vektorových dat
 • přiřazení široké škály kartografických atributů všem vektorovým i rastrovým prvkům
 • měřítkový přístup ke všem grafickým prvkům
 • vytváření vlastní databáze mapových symbolů
 • definice kartografických priorit při překrytu různých mapových prvků
 • inteligentní práce s textem
 • automatická generace mapového rámu, kilometrové sítě, názvu, legendy, ...
 • možnost definice vlastních mapových vzorů
 • objektový přístup ke všem částem mapové kompozice
 • plné nebo částečné zobrazení WYSIWYG (What You See Is What You Get)
 • několik barevných modelů (RGB, IHS, CMYK)

Geomatica Core obsahuje také základní modul programu Geomatica OrthoEngine, produkčně orientovaného řešení pro geometrické zpracování rastrových dat. Zahrnuje následující funkce:

 • správa projektu
 • výběr vlícovacích a kontrolních bodů
 • polynomická transformace, metoda plátových modelů
 • manuální mozaikování
 • analýza přesnosti
 • interpolace DEM na základě vektorových dat (vrstevnice, výškové kóty, hřbetnice, údolnice, zlomové linie, 3D linie, TIN)

Geomatica Core obsahuje také nástroje pro specifické typy zpracování optických obrazových dat, jako např:

 • specializované zpracování dat AVHRR (automatické geokódování, kalibrace, radiometrické korekce, výpočet indexů NDVI a SST, ...)
 • klasifikace pomocí neuronových sítí
 • texturální segmentace a kontextuální klasifikace (spectral unmixing, smíšené pixely, ...)

Další podrobné informace o programu Geomatica Core najdete na stránkách PCI Geomatics, podrobné technické specifikace naleznete ke stažení zde.

 

Geomatica FLY!


Program Geomatica FLY! je součástí základního modulu Geomatica Core a je určen pro interaktivní 3D vizualizaci a analýzu obrazových geografických dat. Geomatica FLY! umožňuje generovat trojrozměrné perspektivní pohledy na terén s využitím různých typů rastrových dat (letecký snímek, družicový snímek, skenovaná mapa, ...) a digitálního modelu terénu. Současně lze do těchto pohledů zahrnout vlastní tématické vektorové vrstvy.

 • interaktivní ovládání směru a výšky letu
 • nezávislá volba směru letu a směru pohledu
 • relativní nebo absolutní výška letu
 • definice šířky a vertikálního úhlu pohledu
 • simulace atmosférických podmínek
 • výběr metody renderování
 • předdefinování dráhy letu po zvolené křivce
 • informace o okamžité poloze v mapových souřadnicích
 • vyhlazení digitálního modelu terénu
 • možnost uložení jednotlivých 3D pohledů
 • příprava řady snímků pro generaci videosekvencí

 

nahoru

Atmosférické korekce


V oblasti zpracování a analýzy ratrových dat došlo k zásadní proměně modulu pro atmosférické korekce. Tento modul byl kompletně přepracován a nabízí nyní uživateli maximální komfort zpracování pomocí tématicky zaměřených průvodců, které zahrnují

 • nástroje pro generaci radiometricky normalizovaných dat (Top of Atmosphere Reflectance)
 • automatické odstranění různých typů mlžného oparu a jemné oblačnosti (Haze Optimized Transform approach)
 • automatizovanou generaci masky oblačnosti (Seed and Grow concept)
 • implementaci atmosférických korekcí typu ATCOR (Ground Reflectance)
 • korekce teplotních dat (Ground Normalized Temperatures).
Snímek pořízený v nepříznivých atmosférických podmínkách (vlevo), snímek po zpracování novým modulem pro atmosférické korekce (vpravo).
 

nahoru

Pan-sharpening


Tento samostatný modul je určen pro digitální “zaostření” barevných (multispeltrálních) dat s nižším prostorovým rozlišením pomocí černobílých (panchromatických) dat s vyšším prostorovým rozlišením. Jedná se o klíčovou úlohu zejména v oblasti zpracování družicových dat s velmi vysokým rozlišením, která jsou standardně pořizována v panchromatickém a multispektrálním režimu v různém prostorovém detailu.

 • patentovaný algoritmus (Dr. Yun Zhang z University of New Brunswick)
 • špičkový algoritmus ohodnocený v nezávislých testech

   

 • podporuje 8-bit, 16-bit a 32-bit data
 • podpora všech moderních senzorů
 • kombinace dat různých senzorů
 • bez omezení počtu vstupních multispektrálních dat
 • zachování radiometrie původních multispektrálních dat

 

nahoru