OrthoEngine

Moduly Geomatica OrthoEngine představují ojedinělé desktop řešení z oblasti digitální fotogrammetrie. Digitální zpracování leteckých i družicových snímků je dostupné v rámci jednotného uživatelském prostředí, které vede zpracovatele celým procesem a navrhuje mu optimální posloupnost jednotlivých kroků. To podstatně zkracuje celou dobu zpracování a zároveň snižuje nároky na fotogrammetrickou odbornost uživatele.

Program Geomatica OrthoEngine představuje zejména v oblasti ortorektifikace družicových snímků asi nejlepší řešení dnes dostupné na trhu, ať už z pohledu šíře podporovaných družicových platforem, flexibility řešení nebo včasnosti podpory nových dat. Geomatica umožňuje i jinde nedostupné funkce, například kombinace více typů družicových dat v rámci jednoho bloku nebo použití postupu blokového vyrovnání při ortorektifikaci metodou RPC.

Poslední verze programu bylo kromě jiného orientovány také do oblasti produkčního nasazení programu. Jsou k dispozici nástroje pro automatizaci časově nejnáročnějších operací (např. výběr vlícovacích a kontrolních bodů), díky komponentnímu řešení je možné pomocí modulu Desktop Production Engine automatizovat celý zpracovatelský proces od importu dat až po tvorbu finální mozaiky, dávkové řešení je dostupné pro všechny zpracovatelské etapy.

Další podrobné informace o modulech Geomatica OrthoEngine najdete na stránkách PCI Geomatics, podrobné technické specifikace naleznete ke stažení zde.

 

Ortorektifikace

 • ortorektifikace leteckých snímků (letecké měřické snímky, digitální kamery – např. UltraCam Vexel, DMC Z/I, data pořízená videokamerami a digitálními fotografickými přístroji)
 • ortorektifikace optických družicových snímků pomocí orbitálního modelu nebo metodou RPC (ALOS, ASTER, AVHRR, CATOSAT-1, CBERS 1/2, DEIMOS-1, DMC, EOC, EROS A/B, FORMOSAT, GEOEYE-1, GOSAT, HJ-1A/B, IKONOS, IRS, KOMPSAT-2, LANDSAT 1-7, ORBVIEW-3, PLEIADES, QUICKBIRD, SPOT 1-5, THEOS, WORLDVIEW 1/2, ZY 1/3, ...)
 • ortorektifikace radarových družicových snímků pomocí orbitálního modelu nebo metodou RPC (ASAR, COSMo SkyMed, ERS, JERS1, ALOS PALSAR, RADARSAT 1/2, TanDEN-X, TerraSAR-X, ...)
 • manuální výběr vlícovacích a kontrolních bodů z různých referenčních zdrojů (ortofoto, mapa, vektorová data, GPS měření, ...)
 • blokové vyrovnání
 • automatický výběr rámových značek u leteckých snímků
 • manuální a automatický výběr spojovacích bodů
 • automatický výběr vlícovacích bodů
 • dávkové zpracování
 • automatická reprojekce vlícovacích bodů
 • výběr algoritmu pro převzorkování
 • kontrola přesnosti a možnost vyladění ortorektifikačního modelu
 

nahoru

Mozaikování

 • manuální i automatické mozaikovaní
 • funkce preview mozaiky
 • interaktivní digitalizace přechodových linií
 • výběr algoritmu pro automatickou generaci přechodových linií
 • výběr algoritmu pro normalizaci snímku
 • “hot-spot” removal
 • výběr algoritmu pro barevné vyrovnání
 • barevné korekce podél přechodových linií
 • import a export přechodových linií
 • import a export LUT tabulek pro barevné vyrovnání
 • dávkové řešení manuálního mozaikování
 

nahoru

Tvorba DEM

 • generace DEM na základě sterodvojic leteckých (LMS, digitální kamera, videokamera) a družicových (optické, radarové) snímků
 • interpolace rastrového DEM na základě vektorových výškových dat (vrstevnice, výškové kóty, zlomové linie, údolnice a hřbetnice) nebo TIN
 • generace DEM na základě vlícovacích a spojovacích bodů
 • editace DEM (hole erosion, smoothing, noise reduction, interpolation, masking, ...)
 • korekce digitálního modelu povrchu (DSM) na digitální model terénu (DTM)
 

nahoru