Semináře & workshopy

eCognition Day 2013

Letošní seminář byl tematicky zaměřen na využití a zpracování lidarových dat. S nárůstem dostupnosti těchto dat přibývá také možností jejich aplikace. První část semináře byla proto věnována uživatelským zkušenostem a pozvaní hosté prezentovali ukázky z oboru topografického mapování, využití v hodnocení lesních porostů a další. Součástí dopoledního bloku byl také příspěvek ČÚZK s nástinem metod, postupu a stavu pořízení dat laserového skenování včetně přehledu a podmínek poskytování dat pro celé území ČR. Tuto část uzavřela malá ukázka práce s daty LLS v prostředí eCognition.

Po polední přestávce následoval odpolední blok věnovaný produktům Trimble – eCognition a Inpho. Hosté z Trimblu – Waldemar Krebs a Tilo Schnur představili nejnovější verzi eCognition 8.9.1, přehled návazných produktů Trimble pro zpracování geodat a nástin budoucího vývoje. Poslední část byla zaměřena prakticky – s řadou ukázek klasifikací a práce s klasifikačními bázemi v prostředí eCognition Developer.

 
 
 

nahoru

eCognition day 2011


Podobně jako v minulých letech, i tento rok proběhl v GISATu seminář eCognition day 2011.

V roce 2010 se divize Definiens zaměřená na Earth Sciences Business stala součástí společnosti Trimble (více info zde). Hostem eCognition day 2011 byl letos také Volker Zirn ze společnosti Trimble, který v krátkosti představil celé portfolio řešení a služeb (zahrnující pořízení, zpracování a vyhodnocení dat DPZ), které tato společnost nabízí. V další části byly představeny novinky produktů eCognition, zejména nová 64-bitová verze a její výhody pro zpracování objemných dat.

Ve druhé části semináře GISAT představil ukázky aplikací automatické klasifikace na různých typech dat DPZ. Prezentovány byly ukázky klasifikace sněhové pokrývky, LandCover/LandUse (oblast Kivu (Kongo), SV Afrika), klasifikace zemědělských ploch (Jemen), mapování krajinných prvků na datech s velmi vysokým rozlišením a další. Součástí tématické prezentace byla i živá ukázka klasifikace s využitím řešní v prostředí eCognition Architect a také dávkové zpracování dat pomocí eCognition Server.

Náplní poslední části byly ukázky tématických aplikací z dílny Trimble a závěr semináře byl vyhrazen dotazům a diskuzi.

 
 
 

nahoru

eCognition workshop v GISATu


Dne 3. března 2010 se uskutečnil seminář na téma eCognition 8. Akce proběhla v rámci spolupráce GISATu a firmy DEFINIENS. Semináře se zúčastnilo dvacet účastníků z řad stávajících uživatelů i nových zájemců o objektové klasifikace pomocí eCognition.

Cílem semináře bylo seznámení se základními principy automatické objektové klasifikace v prostředí Definiens, s existujícími softwarovými produkty a jejich využitím. Nejprve se účastníci seznámili s prvotní myšlenkou objektového přístupu. Na praktických ukázkách byl demonstrován rozdíl pixelové klasifikace a objektového rozpoznávání objektů s využitím kontextu a práce na více prostorových úrovních. Byl představen jazyk Cognition Network Language (CNL) pro vývoj klasifikačních bází a také jednotlivé součásti balíku Definiens eCognition Suite – Developer, sloužící především pro vývoj a editaci klasifikační báze, Architect pro převedení báze do automatizovaného grafického prostředí pro vícenásobné použití pro klasifikaci, a Server pro dávkové zpracování rozsáhlých datových souborů. Praktické ukázky pak byly zaměřeny na demonstraci využití novinek v projektech mapování Land cover, městské zeleně s využitím dat laserového skenování, objektů budov včetně specializované generalizace pro využití výsledné klasifikace jako vrstvy pro GIS.

Další náplní semináře bylo popsat nové možnosti objektově orientované klasifikace v prostředí Developer v8 a předvést praktické ukázky některých technologických principů. V hlavní části byl především představen nový koncept využití „map a regionů“, který umožňuje práci pouze s vybranou částí projektu nebo umožňuje více různých segmentací v rámci jednoho projektu, využitelných např. při detekci změn . Dále byl představen režim Quickmap Mode, zjednodušené grafické prostředí pro rychlou klasifikaci pro méně zkušené uživatele s využitím klasifikace založené na výběru trénovacích ploch. Součástí nové verze je také výrazné zlepšení výpočetního výkonu. Toto zvýšení výkonu je patrné při načítání dat a jejich prohlížení, ale také rychlosti zpracování dat s využitím algoritmů, např. segmentace. Prezentována byla také optimalizace prostředí Architectu, zejména rozšíření dostupných nástrojů, nové možnosti náhledové tabulky objektů pro manuální editaci apod. Zefektivnění práce také umožňuje víceuživatelský přístup k pracovnímu prostředí (Workspace), kde každý uživatel může pracovat na samostatném projektu nezávisle. V neposlední řadě byla pak představena přímá podpora dat z laserového skenování a formátu *.las, která lze pro klasifikaci efektivně využít v kombinaci s obrazovými daty a docílit tak přesnější výsledky klasifikace.

Odpolední část semináře se zaměřila na ukázky konkrétních projektů v prostředí eCognition. Prezentována byla živá ukázka klasifikace objektů zástavby a městské zeleně s využitím leteckých snímků a dat leteckého laserového skenování zpracované pro vládu spolkové země Dolního Rakouska společností Definiens. Tato ukázka demonstrovala především možnosti automatizace a využití softwaru pro zpracování rozsáhlých dat. Náplní tématické části bylo také představení řady projektů zpracovaných Gisatem. Úvodní ukázky představily klasifikace základního Land Cover (LC) / Land Use z dat vysokého rozlišení, mapování krajinných prvků a mimolesní zeleně, ale také ukázku detekce změn v intenzifikaci krajiny v Etiopii. V návaznosti byl představen zpracovávaný projekt zaměřený na identifikaci změnových trendů v krajinném pokryvu v oblasti východní Afriky s důrazem na automatizaci celého procesu klasifikace v prostředí eCognition Architect. Ukázkou současných možností automatické klasifikace na datech velmi vysokého rozlišení byla případová studie zaměřená na oblast bezpečnosti a krizových událostí. Klasifikaci základního LC zde doplnila i extrakce speciálních prvků krajiny, jako např. zákopů, poškozených budov apod. Tématickou sekci uzavřela ukázka využití softwaru pro aplikaci, umožňující automatickou detekci zájmových území pro klasifikaci LC z velkého počtu scén.

 
 
 

nahoru

Automatická objektová klasifikace dat DPZ v prostředí Definiens


Dne 16. ledna 2008 se uskutečnil seminář na téma “Automatická objektová klasifikace dat DPZ v prostředí Definiens“. Akce proběhla v rámci aktivity Akademie CITT (Centrum Inovace a Transferu Technologií). Semináře se zúčastnilo více než třicet účastníků z řad stávajících uživatelů i nových zájemců o objektové klasifikace pomocí Definiens.

Cílem semináře bylo seznámení se základními principy automatické objektové klasifikace v prostředí Definiens, s existujícími softwarovými produkty a jejich využitím.

Nejprve se účastníci seznámili s prvotní myšlenkou objektového přístupu. Na praktických ukázkách byl demonstrován rozdíl pixelové klasifikace a objektového rozpoznávání objektů s využitím kontextu a práce na více prostorových úrovních. Byl představen jazyk Cognition Network Language (CNL) pro vývoj klasifikačních bází. Praktické ukázky pak demonstrovaly jak zpracovávat velké objemy obrazových dat DPZ.

Další náplní semináře bylo popsat nové možnostmi objektově orientované klasifikace v prostředí Developer a předvést praktické ukázky některých technologických principů. Nejprve byl zmíněn vývoj klasifikačního přístupu od verze eCognition 4 až po Definiens Developer 7. Byly představeny jednotlivé algoritmy verze Developer 7 a jejich využití. Součástí byla i diskuse nad problematikou výpočetní náročnosti implementovaných algoritmů. Tato část byla doplněna o doporučení hardwarového vybavení a byla představena případová studie testu rychlosti ve vztahu k velikosti zpracovávané družicové scény.

V následující části byly představeny ukázky – případové studie – automatizace procesů pomocí eCognition Server (vytvoření dlaždic, klasifikace, spojení a export výsledků), klasifikace silniční sítě, generalizace pomocí tvarových příznaků, generalizace tvarů pomocí matematické morfologie a práce v prostředí Architekt. Současně byly diskutovány často kladené otázky především na téma Developer verze 7.

Druhá část semináře byla zaměřena na tématické aplikace objektově orientované klasifikace. Nejprve proběhlo seznámení s novými družicovými daty. Náplní tématické části byla výměna zkušeností v oblasti klasifikace lesů, Land Cover / Land Use, mapování plodin, detekce změn, mapování krajinných prvků, monitorování zástavby, kombinace modelu reliéfu s výsledky klasifikace Land Cover, propojení vektorových tématických dat a družicových snímků pro klasifikaci Land Use, mapování hustoty stromů v lesních porostech pomocí eCognition Forester, monitoring lesních výseků, plánování výstavby ropovodu, plánování výstavby silnic v aridních oblastech, mapování mořské hladiny, detekce lodí, monitoring letišť, detekce zaparkovaných dopravních prostředků, detekce změn v zástavbě, mapování budov v zástavbě na podkladu leteckých snímků a další.

 
 
 

nahoru